1646401312972_Videoservice-me.png

Palvelua ke­hi­te­tään!

Turku Aikikain videot Vimeossa

6. ja 5.kyu il­mai­sek­si

Tekniikat: Petteri Silenius 7.dan, Shihan

Katso kaikki Vimeossa!

Videodojo

Petteri Si­le­niuk­sen 7.dan, Shihan ai­ki­do­vi­deot kahdesti kuussa! 

 Videos are with English subtitles!

Tilaa Petterin videoinfo: info@tur­kuai­ki­kai.fi


HUOM: Käyt­tö­oi­keu­den oston yh­tey­des­sä käyttäjä hyväksyy kaupan ehdot ja sitoutuu käyt­tö­eh­toi­hin. Vi­deo­si­säl­lön le­vit­tä­mi­nen, jakaminen ja julkinen näyttö on kielletty. Ma­te­ri­aa­lin käyt­tä­mi­nen, ko­pioi­mi­nen, tu­los­ta­mi­nen, ruu­tu­kaap­pauk­set, tallennus, muut­ta­mi­nen, toi­mit­ta­mi­nen kol­man­sil­le os­a­puo­lil­le sekä kään­tä­mi­nen muille kielille ilman Turku Aikikai ryn kir­jal­lis­ta lupaa on kielletty. Tuot­tei­den käyttö kau­pal­li­seen tar­koi­tuk­seen on kielletty. Tuot­tei­den käyttö ope­tus­tar­koi­tuk­seen on kielletty. Käyttäjä lunastaa tuot­tee­seen rajatun, vä­liai­kai­sen käyt­tö­oi­keu­den, ei oikeutta tal­len­ta­mi­seen tai ja­ka­mi­seen tai muuhun kuin hen­ki­lö­koh­tai­seen käyttöön. Tilatulla tuot­teel­la ei ole pe­ruu­tusoi­keut­ta, koska kyseessä on di­gi­taa­li­nen tuote. ©Turku Aikikai ry

Yh­teys­tie­dot / Contact

Turku Aikikai ry 

Linnankatu 61

20100 Turku

Finland


Tiedustelut / Information:

+358 40 592 4202

info@turkuaikikai.fi


Tietosuojaseloste